Tarieven en praktische informatie

Het onderwijs

De groepen

We werken in groepen van maximaal 14 leerlingen. Leerjaren en niveaus zitten verspreid door de verschillende groepen. De kinderen zitten met diverse leeftijden in de groep. Wij geloven dat dit versterkend werkt en dat iedereen kan leren van elkaar. De kinderen krijgen individueel instructie of in kleine groepjes. Uit onderzoek blijkt dat lesgeven op maat effectiever is dan frontaal lesgeven voor een hele groep.

Lessen en instructies

Zo ziet een week er voor een leerling uit op De School van HIP
De weekplanning ziet er op De School van HIP zo uit


De leerlingen op De School van HIP zien op het instructierooster precies wanneer zij bij welke docent verwacht worden. Deze instructie is vaak individueel, zodat deze afgestemd is op de leervoorkeur van de leerling en het niveau. 

Daarnaast zijn er instructiemomenten in kleine groepjes, omdat leren van en met elkaar ook van groot belang is.

Lesrooster

Er is een continu rooster, dagelijks van 9.00 tot minimaal 15.00 uur. De School van HIP heeft geen tussenuren of eerste uren vrij. Het huiswerk wordt op school gemaakt en de leerlingen mogen naar huis wanneer dit af en gecontroleerd is. 

Elke leerling heeft een eigen planning, zodat hij/zij elke dag precies weet wat hij/zij moet maken, leren en voor welke vakken er instructie is.

Hoogbegaafdheid

Om echt te leren leren hebben hoogbegaafden, net als andere leerlingen, een onderwijsaanbod nodig dat qua inhoud en niveau in de zone van naaste ontwikkeling ligt. Dat wil zeggen dat het schoolwerk niet te makkelijk of te moeilijk is, maar dat zij het zichzelf met de juiste hulp en begeleiding wèl eigen kunnen maken.


De School van HIP wil alle leerlingen de ruimte bieden voor een optimale ontwikkeling en heeft hier, dankzij de kleinschaligheid en de persoonlijke aanpak, de mogelijkheden voor.


Leerlingen volgen een individueel leerprogramma, afgestemd op hun behoeften en voorkeuren, waardoor er veel flexibiliteit mogelijk is in het curriculum. Hoogbegaafden kunnen makkelijker en sneller door de verplichte leerstof heen werken en blijft er zo tijd over voor verdieping en verrijking.

Lees meer over hoogbegaafde leerlingen.


Huiswerkbegeleiding

Om ervoor te zorgen dat de instructietijden van de docenten effectief en efficiënt benut worden door de docent en door de leerling, is er een nauwe samenwerking met het huiswerkinstituut van HIP.

De begeleiders van het inpandige huiswerkinstituut controleren het maakwerk, overhoren het leerwerk, spreken oefentoetsen door en geven indien nodig extra uitleg over een bepaald onderwerp.

Zowel de begeleiders van HIP als de docenten leggen al hun bevindingen en hetgeen waarmee ze aan de slag zijn met de leerling vast in HOMI. Hierdoor kan de voortgang en de ontwikkeling van elke leerling nauwkeurig gevolgd worden.

Docenten

Op De School van HIP werken docenten met een eerstegraads of tweedegraads onderwijsbevoegdheid. 

Docenten met een positieve instelling én een flinke dosis humor. Docenten die begrijpen wat individueel gericht onderwijs is en het een uitdaging vinden om hun vak op verschillende manieren te doceren en met verschillende lesmethoden te werken. Ze begrijpen dat ieder kind anders leert.

Wilt u alvast kennismaken met het team van docenten? Klik dan hier!

Schooltijden en huiswerk

Dagelijks begint de school om 9 uur. De instructiemomenten worden ingeroosterd tot ca. 15 uur. Voor de leerlingen die dan nog werk af moeten maken, bestaat de mogelijkheid om tot 18 uur op school te blijven leren en werken.

Op De School van HIP krijgen kinderen in principe geen huiswerk. Doordat kinderen dagelijks meer uren op school zijn dan wettelijk is vereist, heeft de leerling alle ruimte en tijd om zijn maak- en leerwerk af te ronden binnen de schooltijden. 

Zelfstandigheid

Op De School van HIP ontplooien de leerlingen een grote zelfstandigheid.

De locatiedirecteur houdt een vinger aan de pols, maar de leerlingen gaan - al dan niet na een instructie - zelfstandig aan de slag. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat leerlingen die (mede) eigenaarschap over hun eigen leerproces hebben, beter gaan presteren.

Niveaus en leerjaren

vmbo tl

De onderbouwleerlingen vmbo tl krijgen op De School van HIP de volgende vakken:

- Nederlands

- Engels

- Frans, Duits of Spaans

- wiskunde

- biologie

- aardrijkskunde

- geschiedenis

- NASK (leerjaar 2)

- economie (leerjaar 2)

- techniek

- verzorging

- lichamelijke opvoeding

- kunstvakken als drama, dans, muziek en beeldende vorming

Na leerjaar 2 kiezen de leerlingen een sector voor in de bovenbouw. Het gemeenschappelijk deel van ieder profiel bestaat uit de volgende vakken:

- Nederlands

- Engels

- maatschappijleer

- lichamelijke opvoeding

- CKV

- profielwerkstuk

Naast het gemeenschappelijke deel volgen de leerlingen keuzevakken. De keuzevakken zijn afhankelijk van de gekozen sector. Er zijn vier sectoren:

Economie: met de vakken economie en wiskunde, Frans of Duits.

Techniek: met de vakken wiskunde en natuurkunde

Zorg en welzijn: met de vakken biologie en aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijkunde of wiskunde

Landbouw: met de vakken wiskunde en biologie of natuurkunde

Naast deze verplicht vakken kiezen zij binnen iedere sector voor twee keuzevakken. Alle vakken die geen onderdeel zijn van de sector komen hiervoor in aanmerking.

havo

De onderbouwleerlingen havo krijgen op De School van HIP de volgende vakken:

- Nederlands

- Engels

- Frans, Duits of Spaans

- wiskunde

- biologie

- aardrijkskunde

- geschiedenis

- NASK (leerjaar 2)

- economie (leerjaar 2)

- techniek

- verzorging

- lichamelijke opvoeding

- kunstvakken als drama, dans

Aan het einde van het derde jaar kiest de leerling een profiel voor in de bovenbouw

Na het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel voor in de bovenbouw. Het gemeenschappelijk deel van ieder profiel bestaat uit de volgende vakken:

- Nederlands

- Engels

- maatschappijleer

- lichamelijke opvoeding

- CKV

- profielwerkstuk

Er zijn vier profielen waaruit gekozen kan worden: 

Natuur en techniek: met de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde 

Natuur en gezondheid: met de vakken wiskunde A, biologie en scheikunde

Economie en maatschappij: met de vakken wiskunde A, economie en geschiedenis

Cultuur en maatschappij: met de vakken geschiedenis en een moderne vreemde taal 

Naast de verplichte vakken in het profiel moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel kiezen. 

vwo (atheneum en gymnasium)

De onderbouwleerlingen vwo krijgen op De School van HIP de volgende vakken:

- Nederlands

- Engels

- Frans, Duits of Spaans

- wiskunde

- biologie

- aardrijkskunde

- geschiedenis

- NASK (leerjaar 2)

- economie (leerjaar 2)

- techniek

- verzorging

- lichamelijke opvoeding

- kunstvakken als drama, dans

Ook bieden wij de vakken Latijn en Grieks aan voor leerlingen die gymnasium volgen.

Aan het einde van het derde jaar kiest de leerling een profiel voor in de bovenbouw

Na het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel voor in de bovenbouw. Het gemeenschappelijk deel van ieder profiel bestaat uit de volgende vakken:

- Nederlands

- Engels

- tweede moderne vreemde taal (Frans, Duits of Spaans)

- maatschappijleer

- lichamelijke opvoeding

- CKV

- profielwerkstuk

Er zijn vier profielen waaruit gekozen kan worden: 

Natuur en techniek: met de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde 

Natuur en gezondheid: met de vakken wiskunde A of B, biologie en scheikunde

Economie en maatschappij: met de vakken wiskunde A of B, economie en geschiedenis

Cultuur en maatschappij: met de vakken geschiedenis en een moderne vreemde taal 

Naast de verplichte vakken in het profiel moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel kiezen. 


Eindexamen doen

Diploma

Op De School van HIP kan een kind zijn diploma sneller halen dan de nominale duur. Uw kind kan dus bijvoorbeeld in vijf jaar zijn vwo-diploma halen. Dit doen we binnen de daarvoor wettelijk opgestelde kaders. Als een kind meer tijd nodig heeft, dan kan dat ook op De School van HIP.

Op De School van HIP kun je eindexamen doen op verschillende niveaus. Door de overheid wordt dit gestimuleerd, maar er zijn nog weinig scholen die dit daadwerkelijk (kunnen) doen. 

Eindexamen

De kinderen behalen hun diploma middels het staatsexamen. Het staatsexamen bestaat uit twee delen: de centrale schriftelijke examens in mei en daarnaast de mondelinge college-examens. Als je meedoet aan het staatsexamen hoef je geen schoolexamens af te leggen.

De mondelinge college-examens worden afgenomen door staatsexamencommissies en vinden plaats in juli. Na je centraal examen heb je dus nog een maand om je voor te bereiden op het college-examen. Op de website van DUO vindt u alle informatie over het staatsexamen en college-examen.

Als je in het regulier onderwijs niet alle examens hebt gehaald en dus bent gezakt voor je diploma kun je op De School van HIP ook alleen de vakken overdoen die je nog moet halen. We kijken dan wat je precies hebt behaald en wat je nog moet doen. Je krijgt vervolgens een programma op maat.


Snel je diploma halen, 2 jaar in 1

Op De School van HIP is het ook mogelijk om één of meerdere vakken te volgen, examen te doen op verschillende niveaus en te versnellen of juist iets te vertragen, Wij denken graag mee over je opleiding en je weg naar het diploma.

Vervolgonderwijs

De School van HIP sluit beter aan op het vervolgonderwijs dan welke school dan ook. Het niveau van het onderwijs en de kernvakken wiskunde, Engels en Nederlands is uitstekend. Leerlingen die van De School van HIP komen hebben een streepje voor op andere kinderen qua aansluiting op het vervolgonderwijs. Waarom? Ze kunnen beter plannen, zijn zelfstandiger en hebben geleerd hoe ze moeten leren. Daarnaast hebben ze ervaring in presenteren, samenwerken, feedback geven en krijgen en hebben ze goed leren communiceren. Ze zijn goed voorbereid op hun toekomst door de extra vakken die ze op onze school hebben gehad.

Communicatie

Oudercommunicatie

Bij De School van HIP werken we met een leerlingvolgsysteem (HOMI) waar zowel de ouders, de leerling als de docenten en locatiedirecteur in kunnen werken.

De presentie van de kinderen wordt geregistreerd in HOMI.  De kinderen zijn leerplichtig en we hanteren de wettelijke eisen hiervoor. 

In HOMI wordt ook de voortgang van de kinderen bijgehouden, worden werkstukken geüpload en staan digitale opdrachten van de verschillende vakken van de leerlingen met bestanden en weblinks. Het huiswerk (toetsen, maak- en leerwerk) staat ook in HOMI.

Elke docent en huiswerkbegeleiders schrijft een korte reflectie na het instructie moment met de leerling, deze staat ook in HOMI en is inzichtelijk voor u als ouder. Op deze manier kunt u alles volgen van uw kind. 

Natuurlijk bent u bij De School van HIP bent u als ouder altijd welkom. U mag meedenken over de gestelde doelen van uw kind. We betrekken de ouders daar graag bij. Heldere en directe communicatie op basis van wederzijds respect zijn voor ons van groot belang. Driemaal per jaar hebben we met iedere ouder en leerling een voortgangsgesprek.

Toezicht en pauzes

De school zorgt dagelijks voor wat lekkers, vers fruit, thee, water en eventueel wat limonade. De lunch nemen leerlingen zelf mee. We nuttigen deze lunch wel zoveel mogelijk gezamenlijk, om er een ontspannen en gezellig moment van te maken. 

Tijdens pauzes mogen de leerlingen het schoolterrein alleen in overleg verlaten. Er is voldoende ruimte om even ‘weg’ te zijn van de lessen in onze buiten- en binnenruimtes. 

Rookbeleid

Op de school van HIP wordt door niemand gerookt.

Tarieven, schoolgids

Open dag

Bent u geïnteresseerd in  ons gepersonaliseerd onderwijs? Op zaterdag 8 februari 2020 bent u van harte welkom op de open dag van De School van HIP Bilthoven en De School van HIP Laren. 

Van 11.00-14.00 uur kunt u kennis maken met het docententeam, de leerlingen en onze werkwijze! 

Wilt u liever direct een persoonlijk gesprek? Wij plannen dit graag in! 

Wij zien uw aanmelding voor de open dag of het persoonlijke gesprek graag tegemoet op sabina.andreoli@instituuthip.nl

Inschrijven, tarieven en schoolgids

We starten altijd eerst met een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek heeft u als ouder kans om meer te vertellen over uw kind en de behoeftes van uw kind. De school zal dit gesprek gebruiken om meer te vertellen over onze manier van werken.


Wij zullen allereerst bepalen of de leerling op sociaal emotioneel vlak past bij de school en bij de leerlingen van de school. We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk sociale contacten zijn op deze leeftijd. De klik met de huidige scholieren en de docenten is daarom een belangrijk onderdeel van ons aannamebeleid.


Om vervolgens te kunnen bepalen op welk niveau de leerling kan instromen op De School van HIP is het belangrijk om inzicht te hebben in behaalde resultaten. Wij zullen de vorige school daarom vragen om een overdrachtsdossier in te vullen met eventuele bewijsstukken als citoscores, cijferlijsten en onderzoeksverslagen. U bent zelf ook vrij om extra verslagen of cijferlijsten aan te leveren. Wij baseren onze beslissing nooit uitsluitend op verslagen en rapporten, tenzij de leerling niet in aanmerking komt voor de schoolsoorten en leerwegen die wij als school aanbieden.


Een onderdeel van ons aannamebeleid is een meeloopperiode. Deze periode geeft de leerling inzicht in onze manier van werken en de leerlingen en docenten op De School van HIP. Ook geeft deze periode ons inzicht in de sociale vaardigheden van de leerling en zijn cognitieve mogelijkheden. De school bepaalt hoeveel dagen deze meeloopperiode duurt.


De school bepaalt in alle gevallen of het kind wel of niet geplaatst wordt.


Tarieven

De tarieven  voor schooljaar '19-'20 bedragen:

  • Onderbouw (vmbo tl 1-2 en havo/vwo 1-3) €22.500,-
  • Bovenbouw (vmbo tl 3, havo 4 en vwo 4-5) €24.500,-
  • Examenjaar €26.500,-

De kosten voor een schooljaar groep 9 bedrag €18.500,-.

Voor alle leerjaren geldt dat wij bij de aanmelding eenmalig €250,- inschrijfkosten rekenen.

Deze bedragen zijn inclusief examengelden, gebruik van laptop en excursies. Buitenlandreizen worden wel apart in rekening gebracht.

Boeken zullen door school besteld worden en worden apart gefactureerd, dit is jaarlijks €450,-.  

Losse examenvakken bedragen €3.500,- per vak.

Schoolgids, jaarplanning en vakanties

De schoolgids voor schooljaar 2018-2019 kunt hier downloaden.

Op De School van HIP de reguliere vakantieplanning aanhouden. Voor Laren van de regio Noord en voor Bilthoven van de regio Midden. Echter het kan zijn dat hier van afgeweken wordt bijvoorbeeld in verband met de centrale introductieweek. In de jaarplanning worden de vakanties per locatie weergegeven. 

Daarnaast heeft elke leerling de mogelijkheid om jaarlijks maximaal 5 extra vrije dagen op te nemen. Op een zelf te bepalen moment, echter altijd wel in overleg met de locatiedirecteur. 

Keurmerk en kwaliteit

De School van HIP voldoet aan alle wettelijke eisen zoals de wettelijke urennorm. De inspectie komt aan het begin van het schooljaar langs op De School van HIP. 

In 2018-2019 zijn weer alle punten voldoende beoordeeld! 

Gebouw en bereikbaarheid

Voor De School van HIP zijn we op zoek gegaan naar gebouwen die voldoen aan onze hoge standaard wat betreft licht, frisse lucht, duurzaamheid en de ligging van het pand. Dit hebben we door een expert laten onderzoeken. Het moet immers voor de kinderen een ideale leeromgeving zijn.

De lokalen bij De School van HIP zien er uit als gezellige en huislijke werkruimtes, waar de kinderen op een prettige manier aan het werk kunnen, individueel of in groepjes. Iedere ruimte heeft zijn eigen sfeer en uitstraling.

Zowel onze locatie in Laren als in Bilthoven is goed bereikbaar met openbaar vervoer en per fiets. 

Bilthoven:

Ons nieuwe pand in Bilthoven ligt op loopafstand van het station en maakt onderdeel uit van het HIP-centrum.

Laren:

Aan het 1945 plein in Laren in een karakteristiek vooroorlogs pand uit de jaren 30.