Tarieven en praktische informatie

Goed om te weten!

Voor wie is De Basisschool?

De Basisschool van HIP is een school waar alle leerlingen welkom zijn. Alle leerlingen die behoefte hebben aan een kleinschalige (maximaal 14 leerlingen per groep) rustige omgeving met veel aandacht voor het kind.

Wij hebben gemerkt dat onze werkwijze ook goed aansluit bij de behoefte van hoogbegaafde leerlingen. 

We starten met kinderen uit alle groepen vanaf de kleuters (3 jaar) tot en met groep 8 . 

Een dag op De Basisschool

Om 8.30 uur zijn ouders en leerlingen welkom op school. De leerlingen kunnen dan rustig ‘aarden’ voordat de lesdag begint. De ouders kunnen onder genot van een kopje koffie of thee even rustig bijpraten met de juf.

De echte lesdag start om 9 uur. In de ochtenden wordt er hard gewerkt, op basis van het individuele leerplan en de weektaak (zie onder "een week op de Basisschool van HIP), aan de reguliere inhoudelijke vakken als Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Taal, geschiedenis en natuur. 

De juf geeft leerlingen individueel instructie volgens hun weekplanning of in kleine groepjes, als leerlingen dezelfde leerbehoefte hebben. Hiervoor gebruiken ze erkende methodes, zowel op papier en digitaal. Natuurlijk is er tussendoor tijd om te spelen (binnen en buiten) en wat te eten.

Om 12.30 uur lunchen we met elkaar. Na de lunch is er tijd om te spelen en te ontspannen.

In de middag gaan de leerlingen hetgeen ze in ‘theorie’ geleerd hebben toepassen in de ‘praktijk’. Door projectmatig aan het werk te gaan met de verschillende thema’s, gaat het onderwijs pas echt leven voor de kinderen. Drie keer in de week werken we in de middag met Faqta. 

Minimaal 1 x per week staat er in de middag sport op het programma. 

Om 14.30 uur sluiten we de schooldag af. Op woensdag is het een korte dag en eindigen wij om 12.30 uur.


Zo ziet een week eruit op De Basisschool van HIP

Weekrooster van een leerling op De Basisschool van HIP
Weekrooster van een leerling
De weektaak van een leerling op De Basisschool van HIP
Weektaak van een leerling

Hoogbegaafdheid

Om echt te leren leren hebben hoogbegaafden, net als andere leerlingen, een onderwijsaanbod nodig dat qua inhoud en niveau in de zone van naaste ontwikkeling ligt. Dat wil zeggen dat het schoolwerk niet te makkelijk of te moeilijk is, maar dat zij het zichzelf met de juiste hulp en begeleiding wèl eigen kunnen maken.


De School van HIP wil alle leerlingen de ruimte bieden voor een optimale ontwikkeling en heeft hier, dankzij de kleinschaligheid en de persoonlijke aanpak, de mogelijkheden voor.


Leerlingen volgen een individueel leerprogramma, afgestemd op hun behoeften en voorkeuren, waardoor er veel flexibiliteit mogelijk is in het curriculum. Hoogbegaafden kunnen makkelijker en sneller door de verplichte leerstof heen werken en blijft er zo tijd over voor verdieping en verrijking.

Lees meer over hoogbegaafdheid

Ons onderwijsprogramma

In ons onderwijsprogramma op De Basisschool van HIP staat het kind centraal. Het kind is bij ons mede verantwoordelijk voor zijn eigen lesprogramma. 

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs staat voornamelijk thematisch werken en spelend leren centraal. Leerlingen worden uitgedaagd zelf een thema te bedenken en hiermee aan de slag te gaan. Zo zijn ze betrokken en gemotiveerd bij hun eigen leerproces wat wordt vastgelegd in individuele portfolio’s.

Vanaf groep 3

De leerlingen leren door te spelen in een rijke leeromgeving die aansluit bij hun belevingswereld.

Samen met de leerling stellen we doelen vast en kijken we vervolgens welke manier van leren het beste bij het kind past. Iedere leerling krijgt dan ook een individueel leerplan.

Door dit individuele leerplan kunnen bijv. hoogbegaafde leerlingen versnelt door hun leerstof, waardoor zij de tijd en ruimte hebben om zich zelf te verrijken met projecten/stof passend bij de persoonlijke interesse van de leerling. 

Het onderwijs zal op spelenderwijs en in projectvorm gegeven worden, zodat onze leerlingen de 'theorie' zelf in praktijk leren toepassen. 

Voor de verschillende vakken maken we gebruik van de erkende methodes, zowel op papier als digitaal. Op basis van de leerstijl en -voorkeuren van de leerling wordt er gekozen voor de papieren of digitale  methode. 

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen toetsen maken we gebruik van de diverse methode toetsen, maar ook van de CITO toetsen. Alles wordt vastgelegd in het leerling volgsysteem van Parnassys.

Daarnaast is er veel aandacht voor sport & beweging, wetenschap & techniek en drama, muziek & cultuur.

In ons schoolplan kunt u van alles nalezen over ons onderwijs.

Communicatie met ouders

Om tot ontwikkeling te komen is het van groot belang dat ouders, leerlingen en school goed met elkaar samenwerken. Om elkaar te versterken en elkaar aan te vullen.

Elke ochtend kunnen ouders van 8.30 uur tot 9.00 uur binnen komen lopen. Binnenlopen om even een kijkje te nemen in de groep of even bij te praten met de juf.

Communicatie tussen ouders en leerkrachten is mogelijk middels Parro.

Om de leerlingen goed in beeld te hebben en houden, hebben wij 4x per jaar een leerlingbespreking. In dit overleg, tussen juf en orthopedagoog,  worden alle leerlingen besproken op sociaal emotioneel gebied en ook qua schoolresultaten. Natuurlijk worden ouders geïnformeerd als er bijzonderheden zijn.

In de jaarplanning, deze volgt later, zijn ook minimaal 4 oudergesprekken opgenomen. Deze ouder gesprekken zijn met ouder, leerling en juf. Ter voorbereiding op dit gesprek vult een ieder vanuit zijn/haar optiek een vragenlijst in. In deze vragenlijst zijn opgenomen vragen als: Met wie speel je graag? Wat vind je moeilijk op school? Welke hulp heb je nodig van de juf? Wat vind je leuk op school? Door dit soort vragen te beantwoorden en te bespreken krijgt iedereen een compleet beeld.


Onze juffen en meesters

Het docententeam bestaat uit ervaren onderwijzers, remedial teachers, (ortho)pedagogen, een hoogbegaafdheidsdeskundige en een kinder- en jeugdpsychologe.

Danielle Sijtsma, de docente van de eerste groep van De Basisschool van HIP, stelt zich graag voor.

"Ik, Danielle, ben 29 jaar en werkt al ruim 6 jaar in het onderwijs. Naast de PABO heb ik een pre-master Orthopedagogiek en een master Special Educational Needs afgerond. Vanaf mijn 5e jaar zit ik al op hockey, met succes. Ik heb bij de jeugd op zowel nationaal als internationaal niveau gespeeld. Mijn vrienden vinden mij  creatief en kinderen vinden mij een tikkeltje gek. Waar je mij voor kunt wakker maken? Een heerlijke echte Italiaanse pizza!

Mijn doel is om kinderen een veilige en vertrouwde plek te bieden, waar een ieder zich op eigen tempo kan ontwikkelen, ontplooien en talenten kan ontdekken. Door middel van een positieve benadering wil ik kinderen laten inzien dat leren leuk is!"


Onze locatie

De Basisschool van HIP heeft twee locaties;

Weltevreden 4A in De Bilt 

Zandweg 196A in De Meern 

De tarieven

Het tarief voor schooljaar 2019 - 2020 bedraagt €17.500,-. Dit wordt geïncasseerd in 10 termijnen van €1.750,-. 

De inschrijfkosten bedragen eenmalig €250,-. 

De kosten voor een schooljaar groep 9 bedragen €18.500,- met eenmalige inschrijfkosten van €250,-.

In het schoolgeld zitten tussendoortjes, het lesmateriaal, het gebruik van laptops, verschillende excursies en een basis aan remedial teaching.

Mocht uit het handelingsplan, dat opgesteld wordt in samenwerking met de vorige school en ouders, blijken dat aanvullende remedial teaching en/of onderzoek noodzakelijk of wenselijk is dan worden deze kosten apart doorbelast. 

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur. Op woensdag zijn onze leerlingen om 12.30 uur uit. 


Pauze

Tijdens de pauze krijgen de leerlingen van de school fruit en soms wat lekkers aangeboden. Lunch nemen de leerlingen zelf mee van huis.

 

Vakanties

De Basisschool van HIP volgt de reguliere vakantieplanning van regio Midden. Daarnaast heeft elke leerling de mogelijkheid om jaarlijks maximaal 5 extra vrije dagen op te nemen. Op een zelf gekozen moment, natuurlijk wel in overleg met de docent.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de basisschool van HIP? Een keer een kijkje komen nemen? Of een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen? Neem contact met ons op via info@deschoolvanhip.nl of via 088-4008665 (De Bilt) en 088-4008605 (De Meern).

Volg ons op Facebook voor leuke actuele informatie!